Input:

Sustav kvalifikacije

25.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

17.1 Sustav kvalifikacije

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Sektorski naručitelji mogu odlučiti uspostaviti kvalifikacijski sustav odnosno drugim riječima sustav kvalifikacije gospodarskih subjekata što zapravo predstavlja proces upisa gospodarskih subjekata u određeni sustav (kvalifikacijski) na temelju određenih kvalifikacija koje postavlja sam naručitelj.

Radi se o procesu koji je namijenjen isključivo sektorskim naručiteljima, ali ne i javnim. Iako Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, dalje u tekstu: ZJN 2016) ne objašnjava detaljno pojam kvalifikacijskog sustava, člancima 383. do 385. ZJN 2016. definira način provedbe tog sustava.

Kvalifikacijski sustav se obavljuje u EOJN, a kod velikih vrijednosti i u Službenom listu EU, prema kojem se gospodarski subjekti zainteresirani za sklapanje ugovora sa sektorskim naručiteljem (npr. komunalnim poduzećem) prijavljuju za registraciju kao potencijalni pružatelji određenih roba, radova ili usluga za određeno vremensko razdoblje.

Koristeći unaprijed definirane i objavljene kvalifikacijske kriterije, naručitelj unosi u sustav (registrira) gospodarske subjekte koji su iskazali svoj zahtjev. Registrirani gospodarski subjekti time čine skupinu / sustav za nabavu određenih radova, roba ili usluge iz kojih naručitelj može pozvati subjekte da daju ponude ili pregovaraju o ponudama.

Dakle, sektorski naručitelj može uspostaviti i voditi sustav kvalifikacije gospodarskih subjekata u kojem slučaju je obvezan osigurati da gospodarski subjekti u svakom trenutku mogu zahtijevati kvalifikaciju.

Sustav kvalifikacije može uključivati različite faze kvalifikacije.

Kao preduvjet za provedbu ovog sustava, naručitelj mora utvrditi objektivne kriterije i pravila za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata koji traže kvalifikaciju te za rad kvalifikacijskog sustava, uključujući pravila za upis u sustav, periodično ažuriranje kvalifikacija, ako postoje te trajanje sustava. Ako kriteriji i pravila uključuju tehničke specifikacije, primjenjuju se odredbe odjeljka D poglavlja 2. glave III. dijela drugog Zakona (odredbe za javne naručitelje koje tiču pripreme postupka, predmeta nabave, grupa, tehničkih specifikacija, podugovaranja i oslanjanja, rokova, ...).

Sektorski naručitelj obvezan je kriterije i pravila staviti na raspolaganje gospodarskim subjektima na njihov zahtjev. Prema potrebi, kriteriji i pravila se mogu ažurirati te je o ažuriranim kriterijima i pravilima naručitelj obvezan obavijestiti sve zainteresirane gospodarske subjekte.

Stoga naručitelji mogu u dokumentaciji o nabavi razjasniti kako gospodarski subjekti trebaju ispuniti kriterije i pravila za kvalifikacijski (i kvalitativni) odabir navedene ako je to opravdano objektivnim razlozima te ako je razmjerno.

Također, naručitelj je obvezan voditi pisanu evidenciju kvalificiranih gospodarskih subjekata. Evidencija se može podijeliti na kategorije prema tipu ugovora za koji vrijedi kvalifikacija.

Ako sektorski naručitelj smatra da kvalifikacijski sustav određenih drugih subjekata ili tijela ispunjava njegove uvjete, on dostavlja zainteresiranim gospodarskim subjektima nazive tih drugih subjekata ili tijela. Dakle, ovdje je transparentnost izuzetno bitna.

Kvalifikacijski sustav kao sredstvo poziva na nadmetanje

Ako naručitelj odluči uspostaviti kvalifikacijski sustav, taj sustav mora biti predmetom obavijesti u EOJN u kojoj se navodi svrha sustava kvalifikacije i način na koji se može pristupiti pravilima u vezi s njegovim djelovanjem.

Članci 356. do 361. ZJN 2016 propisuju postupke i pravila za postupke koje provode sektorski naručitelji (otvoreni postupak, ograničeni postupak, pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljski dijalog, partnerstvo za inovacije i pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje).

U tim postupcima sektorski naručitelj može kao sredstvo poziva na nadmetanje koristiti:

1. periodičnu indikativnu obavijest, ako provodi ograničeni ili pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje

2. obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava, ako provodi ograničeni, pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, natjecateljski dijalog ili partnerstvo za inovacije

3. obavijest o nadmetanju u svim postupcima javne nabave, osim u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.

Dakle, ako se obavijest o postojanju sustava kvalifikacije koristi kao sredstvo poziva na nadmetanje, ugovori za radove, robu ili usluge koji su obuhvaćeni sustavom kvalifikacije dodjeljuju se putem ograničenih ili pregovaračkih postupaka, u kojima se svi ponuditelji i sudionici odabiru između natjecatelja koji su već kvalificirani u skladu s takvim sustavom.

Sektorski naručitelj koji uspostavi i vodi sustav kvalifikacije obvezan je obavijestiti podnositelje zahtjeva o


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: